Przebieg odbioru rejestracyjnego UDT np. suwnicy, żurawia, wciągnika, wciągarki

Przejdź do treści

Przebieg odbioru rejestracyjnego UDT np. suwnicy, żurawia, wciągnika, wciągarki

SUWPOL - URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE, CZĘŚCI , PRZEGLĄDY I KONSERWACJE, UDT
Opublikowane w Rejestracja dźwignic · 16 Wrzesień 2020
Aby przystąpić do odbioru UDT urządzenia użytkownik musi wystosować pismo (wzór poniżej) dotyczące rejestracji przez osobę widniejącą w KRS firmy bądź prokurent lub osoba upoważniona w UDT wraz z dwoma egzemplarzami kompletnej dokumentacji rejestracyjnej.
Podczas odbioru urządzenia dźwignicowego takiego jak np. suwnica, żuraw stacjonarny, wciągnik łańcuchowy lub linowy
inspektor Urzędu Dozoru technicznego sprawdza w obecności konserwatora i operatora z uprawnieniami UDT poprawność wykonania urządzenia zgodnie z dokumentacją rejestracyjną takich jak np. :

- Stan konstrukcji nośnej - wsporczej urządzenia,
-Zgodność wymiarów gabarytowych,
- Zgodność wysokości podnoszenia,
-Zgodność numerów fabrycznych z Deklaracjami producenta,
-Instrukcje i piktogramy informacyjne na urządzeniu.

Następnie przechodzi się i sprawdza poprawność działania przycisków sterowniczych, poprawność działania wyłącznika głównego urzadzenia, wyłączników krańcowych, poprawność działania wszystkich mechanizów, przeprowadza się próby obciążeniowe - próbę statyczną oraz próbę dynamiczną.
Po pozytywnym wykonaniu badań i prób inspektor Dozoru Technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację, nadaje numer ewidenycjny UDT urządzenia oraz przykleja naklejkę kontrolną kiedy nastąpi kolejny odbiór okresowy urządzenia

Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny: warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację
Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia technicznego, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, jest dokonanie rejestracji oraz uzyskanie przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
  • sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów,
  • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie,
  • sprawdza zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia,
  • przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego.
Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:
  • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji;
  • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że ruchy robocze urządzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
  • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.
Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji.
Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora (w każdym przypadku) i operatora (o ile wymagane są uprawnienia do obsługi urządzeń danego typu) posiadających właściwe uprawnienia.
Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:
  • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
  • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
  • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)0
recenzje
Strona SUWPOL korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności. Możesz określić warunki dostępu do cookie w twojej przeglądarce, kopiowanie danych zabronione. Zgodnie z polityką "RODO" - Przekazywanie danych osobom trzecim jest zabronione.
Wróć do spisu treści